THÔNG BÁO NGHỈ LỄ MÙNG 10/3, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5

BẢN PHÂN CÔNG TRỰC LỄ

Thực hiện Thông báo số 355/TB-PGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2018 về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018. Để đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trong thời gian nghỉ lễ. Hiệu trưởng trường THCS Phú Đức phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV trường trực lễ như sau:

Ngày trực Sáng Chiều
25/4/2018

(nhầm ngày 10/3/2018)

Huỳnh Tấn Cường Lê Đăng Cao
28/4/2018 Võ Thanh Vũ Trần Hà Quốc Phong
29/4/2018 Giang Trí Hiếu Trần Thanh Sang
30/4/2018 Nguyễn Trần Đăng Khoa Hiếu Minh Trung
01/5/2018 Nguyễn Quốc Sự Nguyễn Hoàng Kha

Trên đây là bảng phân công trực nghỉ lễ của trường THCS Phú Đức./.

 

Nơi nhận:

-CB, GV, NV;

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Lê Đăng Cao