DSCN0138

01- Hiệu trưởng

01- Hiệu phó

BCH Công đoàn: 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch.

01- Chi bộ độc lập gồm 10 đồng chí Chi bộ. Có chi ủy Chi bộ gồm 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 01 Chi ủy viên.

Chi đoàn trường học gồm: 12 đoàn viên.

Có BĐD CMHS gồm: 12 thành viên.

* Trường có 3 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng:

– Tổ chuyên môn:

+Tổ trưởng tổ tự nhiên.

+Tổ trưởng tổ xã hội.

+Tổ trưởng tổ năng khiếu.

– 01 Tổ văn phòng.